Slovník pojmů

a
Account manager

Account manager je člověk, který zodpovídá za řízení prodeje a vztahů se zákazníky ve firmě.

API

API je programové rozhraní nebo jednodušeji brána, která slouží k předávání dat mezi softwarovými aplikacemi. Smyslem je zajištění komunikace mezi dvěma platformami. Slouží např. pro rozšiřování původních funkcí.

Aplikace

Aplikace je software nebo program, který poskytuje uživateli nějakou službu. Typicky ji musí ovládat, aby dosáhl výsledku, které chce.

Automatický překlad

Automatický překlad je proces, při kterém počítačový software nebo umělá inteligence převádí text z jednoho jazyka do druhého bez zásahu člověka.

Automatický překladač

Automatický překladač je např. Google Translate nebo DeepL. Jedná se o nástroj, která rychle překládá texty z jednoho jazyka do druhého. Využívá k tomu různé metody, které se liší svou spolehlivostí a kvalitou.

Automatizace

Automatizace je proces, jehož cílem je nahrazení člověka v průběhu vykonávání určité činnosti.

B
Basic tarif

V základním tarifu aplikace LOCO platíte jen za reálné využití jednotlivých funkcí a konkrétní rozsah textů. Basic tarif můžete vyzkoušet zdarma.

Brand

Brand neboli značka je souhrn funkcí a hodnot, které se pojí k určitému produktu, službě nebo firmě. Zahrnuje vizuální (logo), hmatatelné a emocionální prvky, které vytvářejí jedinečnou identitu brandu a pouto mezi produktem či službou a zákazníkem. Příkladem silného brandu je např. Apple.

C
CAT nástroje

CAT (z ang. computer-assisted translation) je počítačový nástroj, který pomáhá profesionálním překladatelům při překladech z jednoho jazyka do druhého. Podporuje automatické překlady, čímž výrazně zefektivňuje proces překladu.

Copywriter

Copywriter je člověk, který se živí psaním textů s marketingovým a prodejním účelem.

CSV

CSV je jednoduchý typ textového souboru, ve kterém jsou data oddělena čárkami. CSV formát se často používá pro jednoduchý a snadno čitelný způsob zápisu tabulkových dat.

D
Dashboard

Dashboard (česky nástěnka) označuje místo např. v aplikaci, na kterém se zobrazují klíčové informace, aktualizace, upozornění a zprávy o průběhu jednotlivých akcí.

DeepL

DeepL je automatický překladač, který překládá na principu umělých neuronových sítí.

Duplicita

Duplicita je výraz označující zdvojení, dvojitost. Odvozujeme z něj přídavné jméno duplicitní.

E
E-commerce

E-commerce je pojem zastřešující veškeré obchodní činnosti prováděné na internetu. Zahrnuje prakticky vše, co vede k internetovému prodeji či nějak zvyšuje jeho efektivitu. Typickou formou je e-shop.

Enterprise tarif

V tarifu Enterprise aplikace LOCO získáte za měsíční částku 6 990 Kč přístup ke všem jejím funkcím.

E-shop

E-shop neboli internetový obchod je webová aplikace, která primárně slouží k prodeji zboží.

Expanze

Expanze v e-commerce znamená rozšiřování a růst online obchodní činnosti. Zahrnuje rozšiřování nabídky, pronikání na nové trhy nebo rozvoj marketingových strategií apod.

Export (dat)

Export dat je proces přenosu výstupních dat z jednoho systému do druhého.

F
Feed (Produktový feed)

Produktový feed je strukturovaný seznam informací o produktech, který je určený pro sdílení s online prodejními kanály. Obsahuje klíčové údaje o produktech. Produktový feed umožňuje efektivně spravovat a aktualizovat informace na různých online platformách.

G
Google Translate

Account mGoogle Translate je bezplatný online vícejazyčný překladač. Podporuje více než 109 jazyků. Využívá technologii neuronových sítí k překladu celých vět.anager je člověk, který zodpovídá za řízení prodeje a vztahů se zákazníky ve firmě.

Gramatika

Gramatika je soubor pravidel, kterými si řídí konkrétní jazyk. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku.

H
HMTL tagy

HTML tagy jsou značky používané k definici struktury a obsahu webových stránek. Každý tag vytváří určitý element. Jedná se např. o označení odstavce, odkazu, obrázku apod.

CH
ChatGPT

AutomatizacChatGPT je model umělé inteligence od společnosti OpenAI, který umožňuje konverzaci s uživateli. Je založen na technologii GPT (Generative Pre-trained Transformer) a schopen je generovat text v reálném čase odpovídající na otázky a úkoly uživatelů.e je proces, jehož cílem je nahrazení člověka v průběhu vykonávání určité činnosti.

I
Import

Import je proces, při kterém se nová data přenášejí do stávajícího systému a doplňují ho.

Internetový vyhledávač

Internetový vyhledávač je systém, který uživateli umožňuje zadat dotaz a získat z velkého objemu dat informace, které jsou v souladu s tímto dotazem. Nejznámější internetové vyhledávače jsou např. Google nebo v českém prostředí Seznam.cz.

J
K
Know-how

Know-how je termín, který označuje soubor poznatků, postupů a dalších praktických zkušeností. Know-how je nepřenositelné, obvykle si ho jednotlivci či firmy velmi chrání, protože spolutvoří jejich brand.

Korektor

Je člověk, který provádí korekturu. Jeho úkolem je najít a opravit v textu všechny chyby a další nepřesnosti.

Korektura

Korektura je činnost, jejímž cílem je opravit v textu chyby a nepřesnosti. Korekturu provádí korektor.

L
Listing

Listing produktů je prezentace a zobrazení produktů na e-shopu s informacemi, jako jsou název, popis a cena, usnadňující zákazníkům výběr a nákup.

Lokalizace

Lokalizace je proces, který zahrnuje nejen překlad e-shopu z jednoho jazyka do druhého, ale zohledňuje i kulturní aspekty, specifika trhu a normy cílové země. Správně lokalizovaný produkt se má místním zákazníkům jevit tak, jako by byl vytvořený přímo pro ně.

M
Manuální úprava

Manuální úprava v kontextu překladu textů chápeme jako úpravu, kterou jsme provedli ručně (tedy ne automaticky).

Marketplace

Marketplace neboli online tržiště je portál, kde mohou různí výrobci nabízet své zboží. Mezi nejznámější markeplaces patří Amazon, Ebay, Allegro nebo Kaufland.

Middleware

Middleware je software, který slouží jako prostředník mezi různými aplikacemi nebo systémy.

N
Newsletter

Newsletter je pravidelný e-mail nebo zpravodaj, který informuje o novinkách, akcích a dalších relevantních událostech dané firmy.

o
Obsah

Obsah v e-commerce označuje veškeré prezentované typy informací, které najdeme na e-shopu nebo webových stránkách. Obsah může mít textový, vizuální, audio či video charakter. Prakticky se jedná např. o popisy produktu, recenze, blogy a články, příspěvky na sociálních sítích, newsletter, návody apod. Souhrnně se jedná o vše, co e-shop či webová stránka komunikují směrem k zákazníkům.

P
PIM

Account manager je člověk, který z PIM je je označení pro software správy všech důležitých informací potřebných k uvádění konkrétního produktu nebo služby na trh.  Vložená data automaticky zpracuje a rozesílá je do zadaných kanálů: e-shop, srovnávače zboží, marketplace atd.odpovídá za řízení prodeje a vztahů se zákazníky ve firmě.

Phrase

Phrase je software pro překlad a lokalizaci obsahu. Aplikace LOCO umí překlady z Phrase a zalistovat přímo na platformu Shopify.

Produktový feed

Produktový feed je strukturovaný seznam informací o produktech, který je určený pro sdílení s online prodejními kanály. Obsahuje klíčové údaje o produktech. Produktový feed umožňuje efektivně spravovat a aktualizovat informace na různých online platformách.

Prompt engineering

Prompt (česky požadavek/dotaz/zadání) engineering odkazuje k procesu a učení, jak správně formulovat zadání pro jazykové modely či umělou inteligenci. Cílem je naučit se formulovat zadání tak, abychom získali požadované odpovědi.

Překlad

Překlad je proces převádění textu z jednoho jazyka do druhého tak, aby byl zachován původní obsah sdělení i srozumitelnost.

Q
R
Rozhraní

Uživatelské rozhraní je prostředek, který uživateli umožňuje např. ovládat nějakou aplikaci pomocí grafických prvků (tlačítka, ikony, formuláře apod.). Má být intuitivní a uživatelsky příjemné.

S
SEO optimalizace

SEO (z ang. „search engine optimization“) neboli „optimalizace pro vyhledávače“ zahrnuje metody, které mají za cíl dostat určitou webovou stránku na přední místa v internetových vyhledávačích. Podporují tak organickou (neplacenou) návštěvnost webu.

Shopify

Shopify je podobně jako Shoptet nebo Upgates platforma na pronájem e-shopu.

Shoptet

Shoptet je podobně jako Shopify nebo Upgates platforma na pronájem e-shopu.

Styl

V kontextu lingvistiky a překladů představuje styl způsob, jakým je určitý text napsaný. Při překladu je vhodné daný styl zachovat.

Automatizace

Support (česky podpora) je systém, který poskytuje uživatelům podporu a pomoc při řešení problémů.

t
Translation memory

Uživatelská databáze překladů aplikace LOCO.

U
Umělá inteligence*

Umělá inteligence neboli AI je schopnost strojů napodobovat lidské myšlení a akce (uvažování, učení, plánování, kreativita, porozumění jazyku apod.).

Upgates

Upgates je podobně jako Shoptet nebo Shopify platforma na pronájem e-shopu.

URL

URL označuje adresu umístění informačního dokumentu nebo souboru na internetu a cestu, která k němu vede.

V
Vyhledávač

(Internetový) vyhledávač je systém, který uživateli umožňuje zadat dotaz a získat z velkého objemu dat informace související s tímto dotazem. Nejznámější internetové vyhledávače jsou např. Google, Bing nebo Seznam.cz.

w
Webstore

Webstore (e-shop, internetový obchod) je webová aplikace, která primárně slouží k prodeji zboží.

Workflow

Workflow je posloupnost provádění jednotlivých kroků v komplexní činnosti (procesu).

X
XML

XML (zkratka pro eXtensible Markup Language) je značkovací jazyk k ukládání a přenosu strukturovaných informací mezi počítači. Jeho hlavním účelem je umožnit snadnou výměnu dat mezi různými systémy a aplikacemi, nezávisle na platformě a programovacím jazyku.

XLIFF

XLIFF je standardizovaný formát souboru v XML určený pro efektivní lokalizaci a překlad obsahu softwarových aplikací. Umožňuje oddělit text určený k překladu od programového kódu, což překlad usnadňuje a také zefektivňuje správu lokalizačních projektů.

Z
Zalistování

Zalistován neboli listing produktů je prezentace a zobrazení produktů na e-shopu s informacemi, jako jsou název, popis a cena, usnadňující zákazníkům výběr a nákup.

Zdrojový e-shop

Zdrojový e-shop chápeme v kontextu lokalizacee-commerce jako e-shop, který se bude lokalizovat a expandovat do zahraničí.

Zdrojový jazyk

Zdrojový jazyk je jazyk, ve kterém je psán původní text, který chceme přeložit do jiného jazyka.

Značka

Značka neboli brand je souhrn funkcí a hodnot, které se pojí k určitému produktu, službě nebo firmě. Zahrnuje vizuální (logo), hmatatelné a emocionální prvky, které vytvářejí jedinečnou identitu značky a pouto mezi produktem či službou a zákazníkem. Příkladem silného brandu je např. Apple.