Obchodní podmínky užívání aplikace LOCO

Vytvořením účtu, ale i využíváním doplňku, rozšíření či propojení LOCO v rámci služeb a platforem třetích stran (jako například, nikoli výlučně: Shopify, Shoptet, Upgates) nebo využíváním služeb jakoukoli jinou formou vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami společnosti next CRE s.r.o., IČO 29396239, se sídlem Poštovní 244, 739 61 Třinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 38709 (dále jen „Poskytovatel“), týkajícími se používání aplikace LOCO. Obchodní podmínky jsou pro uživatele i Poskytovatele závazné okamžikem vytvoření účtu v aplikaci LOCO i započetím jakéhokoli využívání Aplikace LOCO nebo dalších služeb Poskytovatele.

1. Popis softwarové služby LOCO
1.1 LOCO je webová služba nabízená prostřednictvím webové adresy app.transla.do, která uživatelům umožňuje nahrávat, spravovat a překládat texty k produktům e-shopu (dále jen „Aplikace“). Detailní popis služby je k dispozici na: https://cz.expan.do/preklady/translado

2. Vymezení základních pojmů
2.1.
Smlouva o poskytnutí softwarové služby LOCO (Aplikace) je uzavírána mezi Poskytovatelem a uživatelem. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí licence k užívání webové nebo mobilní verze Aplikace.
2.2. Uživatelem může být pouze podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci do Aplikace (viz čl. 2.5 níže), která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti.
2.3. Služba není poskytována nepodnikajícím fyzickým osobám a učiní-li taková osoba registraci, poskytovatel prohlašuje, že takovou nabídku k uzavření Smlouvy (viz čl. 2.6. níže) s takovým uživatelem nepřijímá.
2.4. Poskytnutí licence je nevýhradní licencí, územně neomezenou, časově omezenou na dobu trvání Smlouvy k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.
2.5. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace uživatele, která se realizuje založením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře s odsouhlasením obchodních podmínek nebo přijetím pozvánky do jiného účtu).
2.6. Přijetím nabídky je zobrazení potvrzovací obrazovky po registraci nebo emailové potvrzení registrace Poskytovatelem. Okamžikem přijetí nabídky je uzavřena Smlouva, která se bude řídit těmito obchodními podmínkami. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2.7. Účet je uživatelský účet uživatele v Aplikaci identifikovaný unikátním identifikátorem (názvem účtu/agendy). Účet představuje neveřejnou část Aplikace.
2.8. Změna tarifu uživatelem v rámci uživatelského účtu se považuje za návrh na změnu Smlouvy. Potvrzení změny tarifu Poskytovatelem je přijetím tohoto návrhu. Nepotvrdí-li uživatel e-mailovou adresu dle instrukcí obsažených v zaslaném e-mailu  (typicky kliknutím na potvrzující odkaz) do 14 dnů od registrace, Poskytovatel je oprávněn účet jednostranně zrušit.
2.9. Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem.

3. Práva a povinnosti uživatele
3.1.
Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivě své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel souhlasí se zasíláním faktur na registrační e-mail a je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální. Změnu lze provést prostřednictvím uživatelského rozhraní platformy nebo písemně na e-mailovou adresu app@transla.do.
3.2. Uživatel registrací do Aplikace souhlasí, aby mu byla ze strany Poskytovatele zasílána obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.
3.3. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám v Aplikaci a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese Poskytovatel odpovědnost.
3.4. Aplikace, včetně její mobilní verze, je dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k Aplikaci podle autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží Poskytovateli. Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a uživatelem neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami ani jiným duševním vlastnictvím Poskytovatele.
3.5. Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez předchozího souhlasu Poskytovatele.
3.6. Uživatel nese plnou odpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.
3.7. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku dostupného na webových stránkách Poskytovatele (viz čl. 5 níže).
3.8. Uživatel je povinen pro funkčnost softwaru Aplikace Poskytovateli dodat pravidelně aktualizovaný datový soubor na veřejné URL adrese tak, aby ho software Poskytovatele mohl zpracovat.
3.9. Uživatel potvrzuje, že drží patřičná autorská a licenční práva k produktům, které pro něj Poskytovatel překládá, případně propaguje a prodává na prodejních účtech. Zároveň prohlašuje, že má oprávnění k prodeji k těchto produktů ve všem zemích, kam se produkty prodávají, a prodejem produktů nedochází k porušení žádných nároků z hlediska práv duševního vlastnictví ani k porušení jiných právních předpisů v České republice i země, kam jsou produkty prodávány. Potvrzuje, že veškeré právní předpisy zemí, do kterých jsou produkty prodávány (zejména předpisy týkající se ochrany spotřebitelů či povolení jednotlivých zemí k prodeji daných typů produktů), jsou dodržovány.
3.10. V případě, že by nastala situace, kdy by třetí strana po Poskytovateli uplatňovala jakékoliv nároky vyplývající z duševního vlastnictví k předmětům prodeje nebo z porušení právních předpisů, zavazuje se uživatel, že tyto nároky převezme a vypořádá sám.

4. Práva a povinnosti poskytovatele
4.1.
Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.
4.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.
4.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou uživateli ani dalším osobám užíváním Aplikace.
4.4. Poskytovatel také uživateli neodpovídá za újmu, pokud porušení příslušného závazku způsobily okolnosti, které vylučují odpovědnost Poskytovatele. Jde zejména o vyšší moc, například přírodní pohromy a stávky, případně jiné překážky, které nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a které v době vzniku závazku nemohl rozumně předvídat. Za tyto překážky se považují také technické skutečnosti, obchodní podmínky či jednání Marketplace nebo e-shopé platformy, které Poskytovatel nemůže ovlivnit.
4.5. Jednotlivé Marketplace a e-shopové platformy nejsou stranou Smlouvy, a proto jejich jednání, postupy a pravidla nemůže Poskytovatel nijak ovlivnit ani je Smlouvou k čemukoli zavázat. Poskytovatel proto nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v souvislosti s jakýmkoliv jednáním nebo opatřením kteréhokoliv Marketplace.
4.6. Celková náhrada škody způsobené Poskytovatelem v souvislosti se Smlouvou bude Poskytovatelem nahrazena pouze do výše ceny zaplacených služeb v celkové výši odpovídající jedné měsíční platbě za cenu Aplikace. Za měsíční platbu je považován průměr plateb posledních 3 měsíců.
4.7. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

5. Poplatky a úhrady
5.1.
Cena za poskytnutí Aplikace je stanovena dle aktuálního ceníku tarifů publikovaného na adrese https://cz.expan.do/preklady/translado. V případech, kdy je cena stanovena za jeden měsíc, se počítá každý byť započatý či nedokončený kalendářní měsíc. V případě, že je u tarifu na webových stránkách nebo v Obchodních podmínkách uvedena minimální doba trvání, uživatel se volbou takovéhoto tarifu zavazuje uhradit pravidelné poplatky odpovídající celé minimální době trvání, a to bez ohledu na jeho využívání. V případě, že z jakéhokoli důvodu není dodržena délka trvání zvoleného tarifu s minimální délkou trvání, Poskytovatel je oprávněn účtovat Klientovi služby s využitím sazeb tarifu Basic, bez ohledu na jejich cenu ve zvoleném tarifu, jehož minimální délka trvání nebyla dodržena.
5.2. Ceny uvedené v ceníku tarifů jsou bez daně z přidané hodnoty, která bude k ceně vždy v zákonné výši připočtena. Pravidelným zúčtovacím obdobím je 1 kalendářní měsíc. Je-li cena určena jednorázově, poskytovatel může vystavit jednorázovou fakturu a to i splatnou předem před poskytnutím jednorázové služby. Stejně tak může jednorázovou cenu přičíst k faktuře za Pravidelné zúčtovací období.
5.3. Úhrady za Pravidelné zúčtovací období je klient povinen provést na základě faktury, která mu bude vystavena v průběhu následujícího měsíce od konce zúčtovacího období. Splatnost ceny je do 7 dní od okamžiku vystavení faktury.
5.4. Nesouhlasí-li uživatel s výší ceny stanovené ve faktuře či výzvě k platbě, nejpozději v den splatnosti podá námitky, jinak je na stanovenou výši ceny nahlíží jako na odsouhlasenou uživatelem. V případě podání námitek Poskytovatel do 14 dnů od doručení námitek odůvodní stanovenou cenu podrobným vyúčtováním, nebo námitkám vyhoví.
5.5. Případná změna délky zúčtovacího období je možná po dohodě mezi Poskytovatelem a uživatelem.
5.6. V případě, že bude v ceníku uveden počet SKU, jedná se o počet unikátních produktů, resp. variant, které obsahuje feed uživatele či jiný systém a které Aplikace zpracovává pro další použití.
5.7. V případě, že bude součástí poskytovaných služeb uživateli služba „Implementace“, bude cena za poskytnutí Aplikace účtována až ode dne, kdy je „Implementace“ dokončena. To neplatí v případě, že je uživatel v prodlení a neposkytuje Poskytovateli v „Implementaci“ součinnost po dobu delší, než je 14 dnů.
5.8. Pokud bylo mezi Poskytovatelem a uživatelem dohodnuto, že má Poskytovatel v případě realizovaných překladů nárok na odměnu, nepočítají se do nich duplicitní překlady.
5.9. Poskytovatel má právo zablokovat účet Uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace déle než 10 pracovních dnů, a to do doby její úhrady.
5.10. Pokud je účet zablokovaný déle než 1 měsíc, má Poskytovatel právo přerušit automatické procesy např. vystavování nových produktů, stahování objednávek, zrušení exportu a API napojení. V případě prodlení s úhradou splatných závazků dle Smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý, byť jen započatý den prodlení.
5.11. Pro případ, že uživatel neuhradí včas Poskytovateli celou část ceny Smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury, je Poskytovatel oprávněn přerušit další poskytování služeb až do úplného zaplacení dluhu a dále je oprávněn zadržet produkty vrácené zákazníky uživatele, které bude mít Poskytovatel po dobu neuhrazeného dluhu v držení.
5.12. Minimální délka trvání tarifu Enterprise je 12 měsíců.

6. Změna obchodních podmínek a změna ceníku
6.1.
Poskytovatel má dle ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran Smlouvy. Uživatel souhlasí s tím, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba tyto obchodní podmínky v budoucnosti změnit. Změnu obchodních podmínek oznámí Poskytovatel Uživateli na webu cz.expan.do/preklady/translado a na email, který uživatel zadal při registraci, s nejméně 14denním předstihem před účinností změn.
6.2. Pokud Uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo vypovědět Smlouvu s 14denní výpovědní dobou zrušením svého účtu. Smluvní strany prohlašují, že doba 14 dnů je dostatečná k případnému obstarání alternativní služby.
6.3. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, jednostranně změnit ceny nabízených služeb zejména z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace, a to maximálně o 10 % za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Při dosažení procentuálního limitu zvýšení cen dle předchozí věty lze další zvýšení podle tohoto odstavce provést nejdříve za 12 měsíců. Pro změnu cen nabízených služeb dle tohoto odstavce se přiměřeně použije čl. 6.2 výše.

7. Ukončení smlouvy
7.1.
Uživatel má právo kdykoli vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodu porušení některé z obchodních podmínek.
7.2. Poskytovatel má právo kdykoliv vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou zrušením účtu uživatele.
7.3. Výpovědní doba trvá do konce Pravidelného zúčtovacího období. Všechna data uživatele budou po uplynutí výpovědní doby smazána.
7.4. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit, pokud je Poskytovatel i přes písemné upozornění v prodlení s poskytováním služeb dle Smlouvy delším než 30 dní od takového upozornění. V takovém případě je Poskytovatel povinen uživateli vrátit poměrnou část ceny za období, ve kterém nebyly služby dle Smlouvy poskytovány.
7.5. I v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti smluvní ustanovení týkající se ceny, jejího placení a sankcí.
7.6. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby zrušením účtu uživatele, pokud uživatel porušuje smluvní podmínky, záměrně poškozuje Aplikaci, zneužije loga či ochranné známky Poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové či mobilní Aplikace, snaží se obejít tarifní omezení nebo jinak porušuje právní předpisy.
7.7. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby zrušením účtu Uživatele, pokud se Uživatel do tohoto účtu nepřihlásil déle než 6 měsíců nebo je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 1 měsíc. Před případným zrušením upozorní Poskytovatel Uživatele na e-mail, který Uživatel zadal při registraci účtu, a to nejméně s jednotýdenním předstihem.
7.8. V případě výpovědi bez výpovědní doby není Poskytovatel povinen vrátit uživateli zaplacenou zálohu na cenu Aplikace.
7.9. V případě uzavření služeb v tarifu s minimální délkou trvání nemá ukončení smlouvy vliv na povinnost Uživatele řádně hradit odměnu za služby, a to až do úplného skončení minimální délky sjednání tarifu.

8. Ochrana důvěrných informací
8.1.
Za důvěrné jsou považovány veškeré informace, které se jedna smluvní strana o druhé smluvní straně dozví nebo je druhé smluvní straně poskytne, pokud tyto informace nejsou veřejně dostupné. Poskytovatel se zavazuje tyto informace použít pouze pro účely poskytování služeb dle Smlouvy a uživatel se zavazuje tyto informace použít pouze pro účely využívání Aplikace a závazek mlčenlivosti dodržovat i po ukončení poskytování služeb, což jsou povinni zajistit u svých zaměstnanců a popřípadě obchodních partnerů, které využívají v souvislosti se Smlouvou.
8.2. Uživatel se zavazuje dokumenty, postupy a metodiku Poskytovatele, se kterými se v souvislosti se Smlouvou setká, neposkytnout bez předchozího souhlasu Poskytovatele žádné další osobě. Tato povinnost platí i po zániku Smlouvy.

9. Ochrana osobních údajů
9.1.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platným právem České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, Nařízením EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a jinými právními předpisy. V tomto vztahu vystupuje Poskytovatel jako zpracovatel a Uživatel jako správce osobních údajů.
9.2. Ustanovení ohledně zpracování osobních údajů budou účinné po dobu trvání této Smlouvy o spolupráci nebo do okamžiku, kdy bude ukončeno poskytování služeb dle této Smlouvy podle toho, která z událostí nastane později.
9.3. V případě, že Smlouvu nebo zpracování osobních údajů bude kterákoli smluvní strana ukončovat, je Poskytovatel povinen bezodkladně zlikvidovat osobní údaje a jejich kopie, které mu byly poskytnuty na základě Smlouvy, pokud právní předpisy nestanoví něco jiného. Poskytovatel je povinen zlikvidovat osobní údaje i tehdy, dá-li k tomu Uživatel pokyn, případně je Poskytovatel povinen osobní údaje uživateli předat a jejich kopie zlikvidovat.
9.4. Účelem zpracování osobních údajů je plnění Smlouvy. K plnění Smlouvy patří zpracovávání informací o zákaznících a potenciálních zákaznících uživatele.
9.5. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje těchto subjektů údajů:
9.5.1. zákazníků a potenciálních zákazníků uživatele;
9.5.2.
zaměstnanců uživatele a osob v podobném postavení, přičemž osobní údaje těchto subjektů budou zpracovávány v souvislosti s vykonáváním činností dle Smlouvy.
9.6. Poskytovatel bude jako zpracovatel oprávněn zpracovávat pro uživatele tyto osobní údaje subjektů údajů:
9.6.1. identifikační, kontaktní a obdobné údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa, telefon, historie nákupů, IP adresy, cookies); u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo;
9.6.2. identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců uživatele a osob v obdobném postavení, zejména přístupové údaje k doméně, na které je e-shop provozován, a k e-mailové schránce, která je k doméně registrována;
9.6.3. informace potřebné pro identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
9.6.4. další osobní údaje, které uživatel při používání Aplikace poskytne.
9.7. Poskytovatel se v souvislosti se zpracováním osobních údajů zavazuje, že:
9.7.1. bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů uživatele (a to i v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo jejich předání mezinárodní organizaci), přičemž tyto pokyny mohou vyplývat buď ze Smlouvy, nebo mohou být Poskytovateli dány přímo pro konkrétní případ;
9.7.2. zajistí, aby všechny osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byly zavázány k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti upravená v zákonech;
9.7.3. přijme opatření požadovaná podle článku 32 GDPR, tj. osobní údaje bude uchovávat v bezpečí;
9.7.4. bude se ohlížet na povahu zpracování, bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů dle GDPR;
9.7.5. bude uživateli napomáhat při zajišťování zabezpečení osobních údajů podle GDPR (konkrétně čl. 32 až 36 GDPR);
9.7.6. v souladu s rozhodnutím uživatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je uživateli vrátí po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním a vymaže existující kopie;
9.7.7. poskytne uživateli všechny informace potřebné k tomu, aby mohl doložit plnění povinností podle těchto obchodních podmínek a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil, a k těmto auditům přispěje;9.7.8. ohlásí uživateli bez zbytečného odkladu jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů.
9.8. Poskytovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s nimi. Poskytovatel zejména přijal vnitřní organizační opatření v podobě mj. interních předpisů, závazků mlčenlivosti, omezených přístupů a zabezpečených prostor a dále technická opatření v podobě zabezpečených připojení a přístupů k osobním údajům, přičemž veškerá opatření jsou pravidelně hodnocena a posuzována z hlediska zajištění bezpečnosti zpracování.
9.9. Uživatel uděluje obecné povolení se zapojením dalších zpracovatelů osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje, že v případě zapojení dalšího zpracovatele dodrží podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR a těchto obchodních podmínek.
9.10. V případě zapojení dalších zpracovatelů bude Poskytovatel uživatele informovat o veškerých zamýšlených změnách týkajících se dalších zpracovatelů a poskytne uživateli lhůtu 10 pracovních dní, aby sdělil Poskytovateli námitky, resp. nesouhlas se zapojením dalších zpracovatelů. Pokud uživatel nesdělí námitky, resp. nesouhlas se zapojením dalšího zpracovatele, je Poskytovatel oprávněn tohoto dalšího zpracovatele zapojit.
9.11. Nad rámec obecného souhlasu tímto uživatel také souhlasí se zapojením těchto dalších zpracovatelů:
9.11.1. fyzické osoby, které jsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem a splňují podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele dané GDPR a právními předpisy;
9.11.2. společnost ZONER software, a.s., IČO 494 37 381, se sídlem Nové sady 18, 602 00 Brno;
9.11.3. společnost skupiny Google, zejména společnosti Google Commerce Limited, se sídlem 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Dublin, Ireland a společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jejichž produkty jsou nebo mohou být užívány k plnění ujednání;
9.11.4. společností Amazon Web Services EMEA Sàrl. 38 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg;
9.11.5. společností salesforce.com, inc., 50 Fremont St, Suite 300, San Francisco, California 94105.
9.12. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat na na bezpečném předávání osobních údajů. Také se zavazují se vzájemně informovat o všem podstatném týkajícím se těchto obchodních podmínek, zejména o:
9.12.1. jakýchkoliv okolnostech, které by mohly mít vliv na ochranu osobních údajů a nakládání s nimi, tj. zejména o jakékoliv poruše, výpadku, nefunkčnosti či jiném nedostatku opatření přijatých za účelem zajištění této ochrany, přičemž se zavazují v úzké spolupráci ihned po zjištění takové okolnosti učinit všechny kroky a opatření nezbytné k odstranění (resp. k zamezení pokračovaní) takového špatného stavu;
9.12.2. jakémkoliv auditu, prověrce nebo opatřeních prováděných (nebo přijatých) orgánem veřejné moci příslušným pro oblast ochrany osobních údajů.

10. Další ujednání
10.1.
Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.
10.2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (e-mailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).
10.3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.
10.4. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu, chatu nebo vyplněním kontaktního formuláře. Kontaktní email a formulář jsou součástí popisu služby i na samotném webu.

11. Rozhodné právo
11.1.
Pro případ sporů vzniklých ze Smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti či existence uzavřené Smlouvy a těchto obchodních podmínek si strany:
11.1.1. volí jako rozhodné právo České republiky;
11.1.2. určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy;
11.1.3. v souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.

12. Závěrečné ustanovení
12.1.
Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.
12.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 12. 12. 2023.

Feltételek és feltételek

Egy fiók létrehozásával, valamint a Shoptet kiegészítő (add-on) vagy szolgáltatások használatával, a felhasználó elfogadja a 29396239 azonosító számmal rendelkező, Poštovní 244, 739 61 Třinec székhelyű, az ostravai Területi Bíróságon C 38709 számmal Kereskedelmi Nyilvántartásba bejegyzett next CRE s.r.o. vállalat (a továbbiakban „Szolgáltató”) Általános Szerződési Feltételeit, a LOCO használatára vonatkozóan.

Az Általános Szerződési Feltételek a Felhasználóra és a Szolgáltatóra egyaránt kötelező érvényűek a LOCO Alkalmazásba történő fiók létrehozásának pillanatától, illetve a LOCO Alkalmazás vagy a Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak használatának elkezdésekor.

1. A LOCO szoftver szolgáltatás leírása

1.1 LOCO egy web-alapú, az app.transado.do webcímen keresztül kínált szolgáltatás, amely a Felhasználók számára lehetővé teszi az e-shop termékekhez a szövegek feltöltését, kezelését és fordítását (továbbiakban “Alkalmazás”). A szolgáltatás részletes leírása az alábbi címen érhető el: https://cz.expan.do/preklady/translado.

2. Alapfogalmak meghatározása

2.1 A LOCO szoftver szolgáltatás (Alkalmazás) nyújtására vonatkozó szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között jön létre. Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződést jelenti (továbbiakban “Szerződés), amelynek tárgya az Alkalmazás web vagy mobil változatának használatára vonatkozó engedély megadása.

2.2 A Felhasználó kizárólag olyan természetes vagy jogi személy lehet, aki az Alkalmazáshoz (lásd alább a 2.5 pontban) való beregisztráláskor megadott e-mail címmel és jelszóval azonosított, és aki üzleti tevékenysége során veszi igénybe a Szolgáltatást.

2.3 A Szolgáltatást nem vehetik igénybe nem üzleti tevékenységet folytató természetes személyek, és amennyiben ilyen személy regisztrál, a Szolgáltató kijelenti, hogy ilyen felhasználóval nem fogad el Szerződéskötésre ajánlatot (lásd alább a 2.6 pontban).

2.4 Az Engedély megadása nem kizárólagos, nem területi és idő korlátozott engedély a Szerződés időtartamára az Alkalmazás használatára, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek alapján.

2.5 A Szerződéskötésre az ajánlat a Felhasználó regisztrációjával történik meg, mely egy fiók létrehozása (a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával vagy egy más fiókba történő meghívás elfogadásával).

2.6 Az ajánlat elfogadása a visszaigazoló képernyő megjelenítése a regisztrációt követően, vagy a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail a regisztrációról. Az ajánlat elfogadásának pillanatában létrejön a Szerződés és azt ezen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák. A Szerződés határozatlan időre kötött.

2.7 A fiók a felhasználó fiókja az Alkalmazásban, egyedi azonosítóval beazonosítva (felhasználónév). A fiók az Alkalmazás nem nyilvános része.

2.8 A Felhasználó általi tarifamódosítás a Felhasználói fiókon belül a Szerződés módosítását célzó javaslatnak minősül. A Szolgáltató által visszaigazolt tarifamódosítás az ajánlat elfogadását jelenti. Amennyiben a Felhasználó nem igazolja vissza az e-mail címet az elküldött e-mailben foglalt utasítások szerint (jellemzően a visszaigazoló linkre kattintással) a regisztrációtól számított 14 napon belül, úgy a Szolgáltató jogosult a fiók egyoldalú megszüntetésére.

2.9 A fiók megszüntetés a Felhasználó egy vagy az összes fiókjának, és az ezen törölt fiókhoz tartozó összes adatnak a visszafordíthatatlan törlése.

3. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

3.1 A Felhasználó köteles megadni valós elérhetőségeit a regisztráció során a nyújtott szolgáltatások számlázásáért és a Szolgáltatóval történő kapcsolattartás céljából. A Felhasználó egyetért abban, hogy számlákat küld a regisztrációs e-mailre és köteles naprakészen tartani elérhetőségeit. Változásokat a platform felhasználói felületén keresztül lehet megadni, illetve írásban az app@transla.do e-mail címre.

3.2 Az Alkalmazásban történő  regisztráció által a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltatótól kereskedelmi kommunikációkat kapjon. Ez a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, akár egyetlen vagy az összes kereskedelmi kommunikációra vonatkozóan is.

3.3 A Felhasználó köteles megvédeni harmadik fél általi visszaéléstől a hozzáférési neveket és jelszavakat, melyeket az Alkalmazásban és szerverszoftverben létrehozott szolgáltatásokhoz adott meg. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges visszaélésekért.

3.4 Az Alkalmazás, a mobil változatát beleértve, a szerzői jogról, a szerzői jogokkal kapcsolatos jogokról és bizonyos törvények módosításáról szóló 121/2000 Törvény (továbbiakban ”Szerzői Jogi Törvény”) szerinti szerzői jogi alkotás. A tulajdonjogok az Alkalmazáshoz a Szerzői Jogi Törvény és a Cseh Köztársaság által kötött nemzetközi szerzői jogi szerződések alapján a Szolgáltatót illetik. A Szerződés, mely a Szolgáltató és Felhasználó közt létrejött, nem biztosít a Felhasználónak semmilyen jogot a Szolgáltató védjegyeivel vagy más szellemi termékeivel kapcsolatban.

3.5 A Felhasználó felelősséget vállal, hogy semmilyen módon nem adja el vagy adja át harmadik fél részére az Alkalmazást a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül.

3.6 A Felhasználó teljes mértékben felelős az Alkalmazás által feldolgozott adatokért és tartalmakért és vállalja, hogy az Alkalmazást a Cseh Köztársaság jogszabályainak megfelelően használja.

3.7 A Felhasználó felelősséget vállal arra, hogy a megegyezett árat a nyújtott szolgáltatásokért a megfelelő módon és időben megfizeti a Szolgáltató honlapján feltüntetett érvényes árlista alapján (lásd alább az 5. pontban).

3.8 A Felhasználó köteles a Szolgáltató részére rendszeresen frissített adatfájlt nyújtani nyilvános URL címen, igy azt a Szolgáltató szoftvere feldolgozhatja.

3.9 A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a megfelelő szerzői jogokkal és engedélyekkel azokra a termékekre, melyeket a Szolgáltató lefordít neki, reklámoz és elad az értékesítési fiókon. Azt is kijelenti, hogy jogosult ezen termékek értékesítésére minden országban, ahol a termékeket értékesítik, és a termékek értékesítése nem sért semmilyen szellemi tulajdonjogokkal vagy más törvényekkel kapcsolatos követelést a Cseh Köztársaságban, és azon országokban, ahol a termékeket értékesítik. Megerősíti, hogy betartja azon országok összes törvényét és előírásait, ahol a Termékeket értékesítik (különösen a fogyasztóvédelmi előírásokat vagy országspecifikus engedélyeket a terméktípusok értékesítésére vonatkozóan).

3.10. Amennyiben olyan helyzet áll fenn, ahol harmadik fél a Szolgáltatóval szemben az értékesítési tételekre vonatkozó szellemi tulajdonjogból vagy jogszabálysértésből eredő követelést érvényesít, a Felhasználó elvállalja, hogy saját maga vállalja és rendezi ezen követeléseket.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató köteles biztosítani az Alkalmazás folyamatos működését.

4.2 Az Alkalmazás zavartalan működését biztosító kötelezettség megszegésének a Szolgáltató részéről nem minősül, ha az Alkalmazás működésének megszakadása elkerülhetetlen objektív okból (pl. áramszünet, internet csatlakozási pont meghibásodás) történik, vagy a Szolgáltató általi rendszerbeavatkozásból adódó működés megszakításból adódik a szerver üzemeltetésében, amelyről a Felhasználó előzetesen értesül közvetlenül az Alkalmazásban.

4.3 A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználónak vagy más személyeknek az Alkalmazás használata által okozott kárért.

4.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználóval szembeni károkért akkor sem, ha a kötelezettség megszegése olyan körülményekből adódnak, melyek kizárják a Szolgáltató felelősségét. Ebbe beletartozik, különösen a vis major, mint például a természeti katasztrófák és sztrájkok, vagy más akadályok, melyek függetlenül a Szolgáltató akaratából adódtak és amelyeket a Szolgáltató ésszerűen nem láthatott előre a kötelezettség teljesítés idejében. Ezen akadályoknak tekintjük továbbá a piactér vagy e-shop platform technikai tényeit, üzleti feltételeit vagy tevékenységeit, melyeket a Szolgáltató nem tud befolyásolni.

4.5. Ezért tehát, a Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a Felhasználót ért bármely Piactéren történő tevékenységből vagy intézkedésből eredő károkért.

4.6 A Felhasználót **a Szolgáltató csak a Szolgáltató által okozott a Szerződéshez kapcsolódó károk teljes összegéért téríti meg, a Szolgáltatásokért fizetett ár összegéig, mely megegyezik az Alkalmazás árának egy havi összegével. Az utolsó 3 hónap befizetésének átlagát tekintjük havi fizetésnek.

4.7 A Szolgáltató nem felelős azért, hogy az elkészített dokumentumok részletei az alkalmazható és hatályos jogi formáknak megfeleljenek, az kizárólag a Felhasználó felelőssége, hogy biztosítsa azok hiánytalanságát és hibátlanságát.

5. Díjak és illetékek

5.1 Az Alkalmazás ára a https://cz.expan.do/preklady/translado honlapon közzétett aktuális árlista alapján kerül megállapításra. Azon esetekben, ahol az ár havonta meghatározott, minden egyes naptári hónap számít, még akkor is ha elkezdődött vagy nem fejeződött be.

5.2 A tarifa árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), amely minden esetben hozzáadódik az árhoz a törvény szerinti mértékben. A szokásos számlázási időszak 1 naptári hónap. Amennyiben az ár egyszeri alapon meghatározott, a Szolgáltató egy egyszeri számlát állíthat ki az egyszeri szolgáltatásról, akkor is ha előre fizetendő. Hasonlóképp hozzáadhatja az egyszeri árat a számlájához a szokásos számlázási időszakban.

5.3 A kifizetéseket a Szokásos Számlázási időszakban az Ügyfél teljesíti a számlázási időszak végét követő hónapban az ügyfélnek kiállított számla alapján. A ár a számla kiállításától számított 7 napon belül fizetendő.

5.4 Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a számlán vagy fizetési felszólításban szereplő ár összegével, a Felhasználó legkésőbb a esedékesség időpontjáig tiltakozhat, ellenkező esetben a meghatározott ár a Felhasználó által elfogadott árnak minősül. Kifogások esetében a Szolgáltató a kifogás átvételétől számított 14 napon belül indokolja a rögzített árat egy részletes számlakivonattal, vagy helyt ad a kifogásnak.

5.5 Bármilyen változás a számlázási időszak hosszát tekintve a Szolgáltató és a Felhasználó közti megállapodás tárgya.

5.6 Abban az esetben, ha az SKU-k száma külön meghatározott az árlistában, ez a Felhasználó hírfolyamában vagy más rendszerében található egyedi termékek vagy változatok száma lesz, amiket az Alkalmazás további felhasználás céljából feldolgoz.

5.7 Abban az esetben, ha a felhasználónak nyújtott szolgáltatásokban “megvalósítási” szolgáltatás benne foglaltatik, úgy az alkalmazást biztosító ár csak a “Megvalósítás” befejezésének dátumától kerül felszámításra. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a Felhasználó mulaszt és nem nyújt segítséget a Szolgáltatónak a “Megvalósításban” több mint 14 napig.

5.8 Ha a Szolgáltató és Felhasználó között megállapodás születik arról, hogy a Szolgáltató elvégzett fordítások esetén díjazásra jogosult, kettős fordítások nem számítanak bele.

5.9 A Szolgáltatónak joga van zárolni a Felhasználó fiókját, amennyiben több mint 10 munkanapot meghaladó fizetési késedelme van, mindaddig amíg a fizetés meg nem történik.

5.10 Amennyiben a fiók több mint 1 hónapig zárolva van, a Szolgáltató jogosult megszakítani automatikus folyamatokat, úgy mint új termékek kiadása, rendelések letöltése, export és API csatlakozások törlése. A Szerződés alapján esedékes kötelezettségek késedelmes fizetése esetén a Felek az esedékes összeg 0,5%-nak megfelelő szerződéses bírságban egyeznek meg, minden egyes késedelmi napra, még ha csak az első napra is.

5.11 Abban az esetben, ha a Felhasználó nem fizeti meg időben a Szolgáltatónak a szerződés szerinti ár teljes összegét a számla esedékességén belül, a Szolgáltató jogosult további szolgáltatásnyújtás felfüggesztésére a tartozás teljes kifizetéséig, továbbá jogosult visszatartani a Felhasználó ügyfelei által visszaküldött termékeket, melyek a Szolgáltató tulajdonában vannak a kiegyenlítetlen tartozás fennállásának idejére.

6. Általános szerződési feltételek változása és árlista változás

6.1 A Polgári Törvénykönyv 89/2012. sz. Törvény 1752. §-ában foglaltak alapján a Szolgáltatónak joga van módosítani ezen Általános Szerződési Feltételeket, például összhangba hozni őket a törvényi előírásokkal, vagy növelni a Szerződő felek jogbiztonságát. A Felhasználó elfogadja, hogy a kötelezettség természetéből adódóan ésszerű szükség van a jelenlegi Általános Szerződési Feltételek jövőbeni módosítására. A Szolgáltató a Általános Szerződési Feltételek bármilyen jellegű változásáról értesíti a Felhasználót a cz.expan.do/translations/translado honlapon és a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címen, legalább 14 nappal a változások érvénybe lépése előtt.

6.2 Ha a Felhasználó nem ért egyet az Általános Szerződési Feltételek módosításával, úgy a Felhasználónak joga van felmondani a Szerződést 14 napos felmondási idővel a fiókja törlése által. A felek kijelentik, hogy a 14 napos felmondási idő elegendő az alternatív szolgáltatás biztosítására, ha szükséges.

6.3 A Szolgáltató jogosult, a Felhasználó előzetes értesítését követően, a felajánlott szolgáltatás árának egyoldalú megváltoztatására, különösen új funkciók bevezetése vagy infláció miatt, maximum 10%-kal 12 egymást követő naptári hónaponként. Amennyiben az ár emelkedése a százalékos határt eléri az előzőekben megjelölt mértékben, úgy további emelések ezen bekezdés szerint leghamarabb 12 hónap elteltével végezhető. A fenti 6.2 pont értelemszerűen alkalmazható a felajánlott szolgáltatások árainak változásaira ezen bekezdés alapján.

7. A Szerződés felmondása

7.1 A Felhasználónak joga van a Szerződést felmondani bármely időpontban a fiókja megszüntetésével, hacsak nem a fiókja letiltásra került valamilyen Általános Szerződési Feltétel megszegése következtében.

7.2 A Szolgáltatónak joga van a Szerződést felmondani értesítéssel bármely időpontban a Felhasználó fiókjának megszüntetésével.

7.3 A felmondási idő a Szokásos Elszámolási Időszak végéig tart. Minden Felhasználói adat törlődik a felmondási idő lejártával.

7.4 A Felhasználónak joga van elállni a Szerződéstől, ha a Szolgáltató a Szerződés szerinti szolgáltatásban mulaszt az elállási értesítés kézhezvételétől számított 30 napon túl. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles visszatéríteni az ár arányos részét  a Felhasználónak arra az időszakra vonatkozóan, amíg nem nyújtotta a Szerződés szerinti szolgáltatásokat.

7.5 Még a Szerződéstől való elállás esetén is, a szerződéses rendelkezések, melyek az árra, annak kifizetésére és a bírságra vonatkoznak érvényben maradnak.

7.6 A Szolgáltatónak joga van a Szerződést felmondani értesítés nélkül a Felhasználó fiókjának megszüntetésével, amennyiben a Felhasználó megsérti a Szerződésben foglalt Általános Szerződési Feltételeket, szándékosan megrongálja az Alkalmazást, visszaél a Szolgáltató logójával vagy védjegyeivel, illegális terjesztést követ el a weboldal és web vagy mobil Alkalmazás tartalmát illetően, megpróbálja megkerülni a tarifa korlátozásokat vagy más módon törvényt sért.

7.7 A Szolgáltatónak joga van a Szerződést felmondani értesítés nélkül a Felhasználó fiókjának megszüntetésével, amennyiben a Felhasználó több mint 6 hónapig nem jelentkezik be a fiókjába, vagy több mint egy hónapja fizetési mulasztása van az Alkalmazás használatáért. Bármilyen lemondást megelőzően a Szolgáltató e-mailben, amelyet a Felhasználó a fiókba történő regisztráláskor megadott, értesíti a Felhasználót, legalább 1 hét felmondási idővel.

7.8 Értesítés nélküli felmondás esetén a Szolgáltató nem köteles visszafizetni a befizettet előleget az Alkalmazás árára a Felhasználónak.

8. Bizalmas információk védelme

8.1 Minden információ, melyről az egyik Fél tudomást szerez, vagy a másik Fél részére átad, bizalmas információnak minősül, feltéve, hogy ezen információk nyilvánosan nem elérhetők. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy ezen információkat kizárólag a Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás céljából használja, a Felhasználó kötelességet vállal, hogy ezen információkat kizárólag az Alkalmazás használatához használja, illetve fenntartja a titoktartási kötelezettséget a szolgáltatásnyújtás megszűnését követően is, melyet kötelesek biztosítani alkalmazottaikkal, és ahol alkalmazható, a Szerződéshez kötődő üzleti partnereikkel.

8.2 A Felhasználó vállalja, hogy nem fedi fel másnak, a Szolgáltató előzetes beleegyezése nélkül, a Szolgáltató által nyújtott dokumentumokat, eljárásokat, módszereket, melyekkel a Szerződés kapcsán a Felhasználó találkozik. Ezt a kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is alkalmazni kell.

9. Személyes adatok védelme

9.1 A személyes adatok feldolgozását a Cseh Köztársaság alkalmazandó jogszabályainak megfelelően hajtják végre, különös tekintettel a Személyes Adatok Védelméről szóló törvényre, az EU Általános Adatvédelmi Rendeletre (“GDPR”) és más jogi rendelkezésekre. Ebben a kapcsolatban a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó szerepel, a Felhasználó pedig mint személyes adatkezelő.

9.2 A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések a jelen Együttműködési Megállapodás időtartamára, vagy a jelen Szerződés szerint nyújtott szolgáltatás megszűnéséig vannak érvényben, annak függvényében, melyik van később.

9.3 Abban az eseten, ha a Szerződést vagy a személyes adatok kezelését bármelyik fél felmondja, a Szolgáltató azonnal megsemmisíti a Szerződés alapján biztosított személyes adatokat és azok másolatait, hacsak nem a jogszabály erről másként nem rendelkezik. A Szolgáltató abban az esetben is köteles megsemmisíteni a személyes adatokat, ha a Felhasználó utasítja őt erre, vagy a Szolgáltató köteles a személyes adatokat a Felhasználó részére elküldeni és azok másolatait megsemmisíteni.

9.4 A személyes adatok kezelésének a célja a Szerződés teljesítőképessége. A Szerződés teljesítőképessége magába foglalja a Felhasználó vásárlóival és potenciális vásárlóival kapcsolatos információk kezelését.

9.5 A Szolgáltató az alábbi személyek személyes adatait kezeli:

9.5.1 a Felhasználó ügyfelei és potenciális ügyfelei;

9.5.2 a Felhasználó alkalmazottai és hasonló pozíciót betöltő személyek, ahol ezen érintettek személyes adatai a Szerződés alapján végzett tevékenységekkel összefüggésben kerülnek feldolgozásra.

9.6 A Szolgáltató, mint adatkezelő, jogosult az érintettek alábbi személyes adatainak kezelésére a Felhasználó részére:

9.6.1 az Ügyfél azonosítása, elérhetősége és hasonló adatok (név, vezetéknév, cím, telefon, vásárlási előzmények, IP címek, cookie-k); egy vállalkozó esetében a vállalat neve is, cégjegyzékszáma és székhelye;

9.6.2 a Felhasználó alkalmazottainak és hasonló pozícióban lévő személyek személyazonossága és elérhetőségei, különös tekintettel a hozzáférési adatok a domainhez, mely az e-shopot működteti és a domainhez regisztrált e-mail fiók;

9.6.3 személyazonosághoz szükséges információk a 253/2008. sz. Törvény értelmében, bizonyos intézkedésekről a bűncselekményből származó bevételek legalizálása és terrorizmusfinanszírozás ellen;

9.6.4 a Felhasználó által megadott egyéb adatok, melyeket az Alkalmazás során használ.

9.7 A Szolgáltató, a személyes adatok kezelése kapcsán vállalja, hogy:

9.7.1 a személyes adatokat csak a Felhasználó dokumentált utasítása alapján kezeli (amely magába foglalja, a személyes adatok harmadik országba történő továbbítását, vagy a személyes adatok egy nemzetközi szervezetnek történő továbbítását), ahol ezen utasítások eredhetnek a Szerződésből, vagy egy adott esetre közvetlenül a Szolgáltatónak átadhatók;

9.7.2 biztosítja, hogy személyes adatok kezelésére jogosult minden személyt titoktartási kötelezettség köti vagy törvényileg előírt titoktartási kötelezettség terheli őket;

9.7.3 a GDPR 32. cikkében kért intézkedéseket megteszi, azaz biztonságban tartja a személyes adatokat;

9.7.4 az adatkezelés természetét figyelembe veszi, ahol lehetséges ott támogatja a felhasználót megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, hogy eleget tegyen a felhasználó kötelezettségének úgy, hogy megfeleljen a GDPR szerinti jogainak gyakorlására irányuló kéréseknek;

9.7.5 segíti a Felhasználót a személyes adatok biztonságának biztosításában a GDPR szerint (különös tekintettel a GDPR 32-36 cikkeire vonatkozóan);

9.7.6 a Felhasználó döntésével megegyezve vagy töröl minden személyes adatot, vagy visszaküldi azt a Felhasználónak azután, hogy véget ért a feldolgozási szolgáltatás, és törli a meglévő másolatokat;

9.7.7 ellátja a Felhasználót az összes információval, amely szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó igazolni tudja, hogy kötelezettségeinek eleget tesz a jelen Általános Szerződési Feltételek és a GDPR szerint, megkönnyíti és hozzájárul a Felhasználó vagy az általa megbízott bármely más auditor által végzett felülvizsgálathoz, ellenőrzéseket is beleértve;

9.7.8 jelentse a Felhasználónak indokolatlan késedelem nélkül bármilyen személyes adat megsértését.

9.8 A Szolgáltató vállalja, hogy technikai, szervezési és más intézkedéseket tesz azért, hogy megelőzze a személyes adatok jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, módosítás, megsemmisülés általi vagy egyéb jogosulatlan használatát. Különösen, a Szolgáltató belső szervezési intézkedéseket fogadott el többek között belső szabályzatok, titoktartási kötelezettségek, korlátozott hozzáférés és biztonságos helységek formájában, valamint technikai intézkedéseket biztonsági kapcsolatok és személyes adatokhoz való hozzáférés formájában, melyek mindegyike rendszeresen értékelt és elbírált a feldolgozás biztonságának biztosítása érdekében.

9.9 A Felhasználó általános engedélyt ad személyes adatok más feldolgozóinak bevonására. A Szolgáltató vállalja, hogy betartja további adatfeldolgozó bevonásának feltételeit a GDPR 28 cikk (2) és (4) pontja és a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján, további adatfeldolgozó bevonása esetén.

9.10 További feldolgozók bevonása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót bármilyen esetleges változásról a további feldolgozókra vonatkozóan, és biztosítja a Felhasználónak, hogy további feldolgozók bevonásával kapcsolatos ellenvetésről vagy nézeteltérésről értesítse a Szolgáltatót 10 napos határidővel. Ha a Felhasználó nem tiltakozik a további feldolgozó bevonása ellen, a Szolgáltató jogosult további feldolgozó bevonására.

9.11 Az általános hozzájáruláson felül a Felhasználó ezennel hozzájárul az alábbi feldolgozók bevonásához is:

9.11.1 természetes személyek, akik szerződéses kapcsolatban vannak a Szolgáltatóval és akik megfelelnek a további feldolgozók bevonására vonatkozó, a GDPR és a jogszabályokban rögzített feltételeknek;

9.11.2 a 494 37 381 azonosító számú, ZONER szoftver cég, Nové sady 18, 602 00 Brno székhellyel;

9.11.3 egy Google csoporthoz tartozó cég, különös tekintettel a Google Commerce Limited 70 Sir John Rogerson's Quay, 2 Dublin, Ireland székhellyel, és a Google INC, melynek székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, melynek termékeit használják vagy használhatják a Szerződés teljesítésére;

9.11.4 Amazon Web Services EMEA Sàrl. 38 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg;

9.11.5 salesforce.com, inc., 50 Fremont St, Suite 300, San Francisco, California 94105.

9.12 A Felek vállalják, hogy együttműködnek egymással a személyes adatok biztonságos továbbítása érdekében. Azt is vállalják, hogy minden olyan kérdésről, ami a jelen Általános Szerződési Feltételekhez kötődik, folyamatosan tájékoztatják egymást, különösen:

9.12.1 bármely körülmény, amely hatással lehet a Személyes Adatok védelmére és kezelésre, különösen bármely hiba, meghibásodás, működésképtelenség vagy más a védelem biztonságára tett intézkedés hiánya, és vállalják, hogy minden olyan szükséges lépést és intézkedést megtesznek, amely orvosolja (vagy megelőzi) ezen meghibásodást szoros együttműködésben, amint tudomásukra jut ilyen körülmény;

9.12.2 bármilyen felülvizsgálat, ellenőrzés vagy intézkedés, mely egy illetékes hatóság által végrehajtott (vagy elvégzett) a személyes adatok területén.

10. Egyéb megállapodások

10.1 Minden szolgáltatás kizárólag elektronikus úton történik.

10.2 A nyújtott szolgáltatás használatának támogatása kizárólag elektronikus formában történik (e-mail kommunikáció, információ a honlapon stb).

10.3 A nyújtott szolgáltatással kapcsolatos összes dokumentum küldése és fogadása, beleértve a számlázást, kizárólag elektronikusan történik.

10.4 Bármilyen panasz megtehető e-mail küldéssel, chatben vagy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. A Kapcsolatfelvételi e-mail és űrlap megtalálhatók a szolgáltatás leírásában és magán a honlapon is.

11. Alkalmazandó jog

11.1 A Szerződésből felmerülő viták, valamint a megkötött Szerződés és ezen Általános Szerződési Feltételek érvényességével vagy fennállásával kapcsolatos viták esetén a felek:

11.1.1 a Cseh Köztársaság jogát válasszák alkalmazandó jogként;

11.1.2 megállapítják, hogy a cseh bíróságok rendelkeznek joghatósággal;

11.1.3 a 99/1963 törvény 89a §-ának megfelelően a prágai bíróságot jelöli ki, mint helyi joghatósággal rendelkező bíróságot.

12. Záró rendelkezések

12.1 A Felek vállalják a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. §-a értelmében.

12.2 Ezen Általános Szerződési Feltételek 2023 december 12-től érvényesek és hatályosak.